Foto: Shutterstock

Visie Landelijk Gebied naar gemeenteraad

ENSCHEDE - De Visie Landelijk Gebied 2030 is gereed. Voor het eerst presenteert het college van B&W van Enschede een visie welke richting de gemeente voor het buitengebied ziet.

“De reacties op de conceptvisie vertellen hoe uniek het landelijk gebied van Enschede is. Het gaat hier om ruim twee derde van ons grondgebied!” zegt wethouder Jurgen van Houdt. “Omdat het van waarde is voor de hele stad moeten we goed zorgen voor ons buitengebied. Het gaat daarbij om verschillende ontwikkelingen: de veranderende landbouw, de wens tot instandhouding en verbetering van de natuur, verdroging, de uitdaging om landgoederen in stand te houden en ook om duurzame opwekking van energie. Met de Visie Landelijk Gebied wil de gemeente richting geven aan de verandering in het buitengebied: kansen benutten en helpen om goede keuzen te maken waar dat niet ‘vanzelf’ gaat.”

Veel zienswijzen
Op de concept-visie heeft de gemeente 42 zienswijzen ontvangen. Deze hebben geleid tot diverse aanpassingen. Het college van B&W stuurt de definitieve visie nu ter vaststelling naar de gemeenteraad. Eén van de onderdelen van de visie is de gebiedsgerichte aanpak. Inwoners, bedrijven en andere partners werken samen met de gemeente aan een plan voor een stukje buitengebied van Enschede. Voor het gebied Broekheurne in Enschede Zuid gaat deze aanpak binnenkort van start. De Buurtkring Broekheurne en plattelandsorganisatie Stawel hebben het initiatief genomen om alle plannen, vragen, wensen en mogelijkheden in het gebied goed op een rij te zetten. Ook hebben zij samen met de gemeente inmiddels een verkenner benoemd, die aan het werk gaat voor dit gebied. Een soortgelijke aanpak is ook denkbaar voor de Usseler Es, De Stadsrand, Usseler Es, West (Twekkelo, Usselo en Boekelo) en Oost (Eschmarke).

Grotere ambitie
Een ander onderwerp in de visie gaat over de relatie tussen de gemeente en inwoners en partners in het landelijk gebied: hoe worden contacten behouden en kunnen plannen gerealiseerd worden. Wethouder Van Houdt: “Ik ben blij met de suggesties die de betrokken inwoners en partners ons hebben gedaan. Ons college geeft de gemeenteraad in overweging om bijvoorbeeld vanaf de nieuwe raadsperiode volgend jaar, een aparte stadsdeelcommissie Landelijk Gebied in te stellen. Daar kan de raad initiatieven in het landelijk gebied of de uitkomsten van gebiedsaanpakken bespreken. Ook kan wat ons betreft de inbreng van buurtkringen en anderen in die commissie een vaste plek krijgen. Verder zou de gemeente een wijkregisseur voor het landelijk gebied kunnen aanwijzen, net als in onze stad en dorpskernen. Dat doet recht aan het belang van het landelijk gebied.” Kijk ook op: www.enschede.nl/landelijkgebied

Meer berichten
 
Auto zoeker