Foto: Shutterstock.com

Meer geld naar klimaatadaptatie

TWENTE - Klimaatveradering is een grote uitdaging; eentje die we niet alleen op kunnen lossen en waar veel geld voor nodig is. Om gemeenten te helpen bij deze ambitie stelt de Provincie Overijssel extra geld beschikbaar. Zij gaan investeren in projecten om hitte, droogte en wateroverlast tegen te gaan.

Tot en met 2023 gaat het onder andere om een subsidieregeling voor gemeenten en waterschappen. De regeling richt zich op het vergroten van het klimaatbewustzijn bij inwoners en ondernemers en op de uitvoering van concrete maatregelen op lokaal niveau. Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met het voorstel om hier 8,75 miljoen euro in te investeren. Er zijn flink wat maatregelen nodig. Het najaar en de winter zijn natter en het voorjaar en de zomer warmer en droger, met vaker hoosbuien en hittegolven. De investering van 8,75 miljoen is te zien als een tussenstap. Er zijn in de toekomst nog meer investeringen nodig om Overijssel klimaatrobuust te maken. Het voorstel zet in op drie belangrijke thema’s die bijdragen aan het behalen van de klimaatbestendige en waterrobuuste doelen van Overijssel.

Zoetwater
Het Rijksprogramma Zoetwater Oost-Nederland (ZON) richt zich op de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen. Ook de provincie investeert in diverse projecten. Water langer vasthouden, ook in natuurgebieden is een belangrijk onderdeel van de aanpak in ZON. Een mooi voorbeeld is landgoed Smalenbroek, gelegen op de zuidflank van de stuwwal Oldenzaal-Enschede. Maatregelen op het Smalenbroek zijn onder andere het dempen van rabatsystemen in enkele -als gevolg van sterfte gekapte- bospercelen, het dempen en verondiepen van circa 2,5 kilometer aan greppels en sloten, herstellen van kleine stuwen en het aanpassen van enkele duikers. Een tweede maatregel richt zich op het optimaliseren van de wateraanvoer.

Klimaatrobuust
Het klimaatrobuust maken is het tweede thema; Overijssel is vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie opgedeeld in vier zogeheten werkregio’s die aan de slag zijn met aanpassingen rondom de klimaatverandering (klimaatadaptatie). De provincie financiert 20 procent van de maatregelen die in de werkregio’s worden opgevoerd. Ook wordt gedacht aan projecten die bijdragen aan de verdere bewustwording van ondernemers en inwoners in Overijssel. De provincie wil een vliegwiel op gang brengen waarbij projecten als inspiratie dienen voor anderen.

Proefprojecten
Proefprojecten zijn het derde thema. Hiermee wil het provinciebestuur investeren in pilots die bijdragen aan het oplossen van problemen rondom hitte, droogte en wateroverlast. Ook komt er cofinanciering voor verduurzaming van bedrijventerreinen en de ontwikkeling van bijvoorbeeld proeftuinen in de Climate Campus.

Meer berichten
 
Auto zoeker